В обзора е представено описание на етапите на експерименталните изследвания при разработката на метода за селективна неинвазивна транскраниална електростимулация (ТЕС) на защитните механизми на мозъка, включително последователността от постановка на задачите до пътя за решаването им. За първи път са доказани квазирезонансните свойства на защитните механизми на мозъка, а селективността на тяхната активация в разработен режим на електростимулация е доказана с помощта на съвременни имуноцитохимически, радиоимунохимически, авторадиографически методи, а също чрез ядерно-магнитно-резонанасна томография. Основните направления  на клинично използване на ТЕС са обосновани с предварително изучаване ефектите на това  въздействие при експериментално-патологични модели. Разгледани са резултатите при използване на ТЕС в различни области на медицината: невропатология, анестезиология, екстремална медицина, комбустиология, наркология, обща терапия, гастроентерология, оториноларингология, акушерство и гинекология, дерматология. Представени са основните принципи при създаване на апаратурата, реализираща метода ТЕС и са набелязани пътищата за нейното усъвършенствуване. Възпроизводимостта на експериментално-клиническите данних е основана на постоянното спазване в хода на изследованията принципите на доказателствената медицина. На основание съпоставянията на резултатите при изучаване на оптималните режими на ТЕС и резултатите при изучаване ефектите на светлинни проблясвания, се изказва предположение, че квазирезонансните свойства на защитните механизми на мозъка могат да бъдат отражение на общи фундаментални резонансни свойста на целия мозък.