ТЕС терапия

ТЕС терапия

Тес терапия -техника за емоционална свобода. 

Метода ТЕС като вид терапия (транскраниална електростимулация на защитните механизми на мозъка) e разработeн преди около

20 години в Института по физиология носещ името на И.П.Павлов в Руската Академия на Науките (Санкт-Петербург) от група учени под ръководството на доктора на медицинските науки, професор, академик на Руската Академия за Естествени Науки и Академията за медико-технически науки, лауреата на Държавна премия на СССР -Валерий.П.Лебедев с прилагане принципите на доказателствената медицина.   Към момента метода ТЕС-терапия е общопризнат метод на лечение чрез физиотерапия.   Метода ТЕС-терапия е основан на експериментално открито явление за селективността на определено транскраниално електрическо въздействие на защитната система на мозъка при човека и животните, регистрирано  като научно откритие в Международната асоциация на авторите на научни открития и изобретения. Способите на лечебно приложение на ТЕС-терапията и реализиращата го апаратура са защитени с ред авторски свидетелства на СССР и по-късно с патенти за изобретения на Руската Федерация.

Резюме


В обзора е представено описание на етапите на експерименталните изследвания при разработката на метода за селективна неинвазивна транскраниална електростимулация (ТЕС) на защитните механизми на мозъка, включително последователността от постановка на задачите до пътя за решаването им. За първи път са доказани квазирезонансните свойства на защитните механизми на мозъка, а селективността на тяхната активация в разработен режим на електростимулация е доказана с помощта на съвременни имуноцитохимически, радиоимунохимически, авторадиографически методи, а също чрез ядерно-магнитно-резонанасна томография. Основните направления  на клинично използване на ТЕС са обосновани с предварително изучаване ефектите на това  въздействие при експериментално-патологични модели. Разгледани са резултатите при използване на ТЕС в различни области на медицината: невропатология, анестезиология, екстремална медицина, комбустиология, наркология, обща терапия, гастроентерология, оториноларингология, акушерство и гинекология, дерматология. Представени са основните принципи при създаване на апаратурата, реализираща метода ТЕС и са набелязани пътищата за нейното усъвършенствуване. Възпроизводимостта на експериментално-клиническите данних е основана на постоянното спазване в хода на изследованията принципите на доказателствената медицина. На основание съпоставянията на резултатите при изучаване на оптималните режими на ТЕС и резултатите при изучаване ефектите на светлинни проблясвания, се изказва предположение, че квазирезонансните свойства на защитните механизми на мозъка могат да бъдат отражение на общи фундаментални резонансни свойста на целия мозък.

  
гледай още »