Основни етапи при строителство на къща в България

Да създадем дом- етапи в строителството

Домът мястото, което краката напускат ежедневно и мястото в което оставяме душата и любовта си. Задължителните етапи, които преминава строителството на къща, бизнес или обществена сграда в България. 

Решението за строитество на собствен дом или офис е взето. Преценката- покупка на готов имот или строителство на къща е взето. Какво следва?

Строителство- Основни етапи в

строително-инвестиционен процес

 


Проучване

Проучването на парцела върху който ще строим се извършва в следните стъпки

 • На проектанта се възлага извършването на предварително устройствено проучване за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразноста на инвестиционната идея
 • съставя се задание за изработване на инвестиционен проект, с зададена фаза на проектирането.


Важен елемент са предварителните разчети на цената на имота (ако се закупува преди строителство) и цената на предстоящата инвестиция в жилище, вила или офис. 

  
Строително проектиране

Фазите при проектиране строителството на къща, производсветна, жилищна или офис сграда са:

 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект (работни чертежи и детайли)

 • 3D проект по преценка на Възложителя

  Възложителят сам преценява кои фази или части от инвестиционни проекти да договори, в съответствие със спецификата на обекта, за успешно изпълнение на инвестиционното намерение.

Издаване на виза за проектиране

Визата за проектиране се издава от главният архитект на общината, в срок до 14 дни, след подадаване на заявление за издаване на виза. 

Етап на проектиране. 

Всички части (графични и текстови) на инвестиционните проекти се подписват от проектанта, от лицето, извършило оценката за съответствие, от възложителя и от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна".

 

 
 проектиране, изграждане, оборудване, поддръжка на оранжерии, оранжерийни комплекси гледай още » за проектиране на оранжерийни комплекси oranjeria.com  

 
Разрешение за строителство

Кой и как издава разрешение за строеж

Кой издава разрешение за строителство на къща или сграда 

 • Разрешение за строителство се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
 • Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект
 • Разрешението за строителство се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.
 • Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж.
 • Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт.

  Разрешението за строеж се издава за целия строеж или за отделни етапи от строежа, които биха могли да се озълняват и завърват самостоятелно и само при условия, че се завършва архитектурно-пространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството.


Срок на разрешението за строеж

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на т.8, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.

 

Промяна на разрешение за строеж

При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект. 

Недопустими отклонения в строителството спрямо издадено разрешение за строеж

Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:
          1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план
          2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита
          3. са несъвместими с предназначението на територията
          4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания1. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
 
Оригиналът на разрешението за строителство се съхранява безсрочно в архива на общинската (районната) администрация. 

  
Поредни стъпки при строежа

13-те същинските етапа в строителството на дом, къща, жилищна, промишлена или офис сграда. 

Етапи в същинското строителство и строеж

 1. Подготовка на терена
 2. Изграждане на фундамент
 3. Зидария
 4. Покрив
 5. Остъкляване- монтаж на прозорци и каси на врати
 6. Окабеляване за електрическа инсталация
 7. Водопровод
 8. ОВК
 9. Изолация
 10. Мазилка и гипсокартон
 11. Довършителни работи
 12. Боядисване
 13. Интериоир

Нормативни особености, които се спазват при строежа

1. За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга. 
 2. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители от общината, от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория 
     3. За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и нивото се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери
     4. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно в архива на администрацията, която е издала разрешението за строеж. Препис от протокола се съхранява от възложителя или от лицето, упражняващо строителен надзор. 
     5. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на протокола по т. 1, а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и  регионалната Дирекция за национален строителен контрол. 
     6. При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка) лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория е длъжен, преди да разреши изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи, да извърши проверка и да установи съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е 
задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на конструктивната част. 
     7. В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или на техническия ръководител за строежите от пета категория длъжностно лице от общинската (районната) администрация извършва проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.
     8. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по част "Конструктивна" е задължителен за всички строежи 
     9. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
     10. Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение.

  
Разрешение за ползване

Разрешението за ползване на къщата или сградата се издава след фактическото завършване на строежа.   

В рамките на разрешението за ползване се изготвя екзекутивна документация, отразяваща  несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя.  


Документацията съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали.

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. 


Технически паспорт  

След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа.

Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра - по един за възложителя и за органа, издал разрешението за строеж


  Техническият паспорт на нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган. 
  След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура


 Удостоверение за въвеждане в експлоатация  

В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.


  

Избрани сайтове

 • Метални изделия - Аркада 22 Аркада 22 предлага - Метални изделия,Метални парапети, Парапети черен метал, Метални конструкции, Козирки, уникални метални изде ...

 • Опънати тавани Clipso - уникални, модерни и достъпни тавани Опънатите тавани Clipso- 10 пъти по-здрави, 10 години гаранция. Директно от Юниор Дизайн. Таванните системи Clipso позволяват бъ ...

 • Aris BG - Поликарбонатни плоскости, термопомпа, фасадни панели. Фасада покриви. Поликарбонатни плоскости, метални конструкции, фасадни панели, Фасада, навеси, Поликарбонат, Промоция поликарбонат, термопанели, ...

 • ЛогосТрейд- изолационни плоскости, XPS первази, пана за таван ЛогосТрейд- един от водещите вносители и дистрибутори на качествени и новаторски продукти за топлоизолация и декорация ...

 • Поликарбонатни плоскости от ПоликарбонатБГ поликарбонат, поликарбонатни плоскости, промоции поликарбонат, ниски цени поликарбонат, цвят поликарбонат, видове поликарбонат, ...

 • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Док ...

 • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

 • Олимпия- международен транспорт на течни товари Транспорт на течни товари в България и Европа. Неопасни и опасни

 • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

 • Нови интернет страници

 • Aris BG - Поликарбонатни плоскости, термопомпа, фасадни панели. Фасада покриви. Строителство

 • Поликарбонатни плоскости от ПоликарбонатБГ Ваучер за отстъпки

 • Най-актуални страници

 • Как да избегнем мухъл по тавани и стени във влажни помещения Влага и мухъл

 • Най-често задаваните въпроси за опънати тавани гледай още » ...

 • Цени на опънати тавани и стени Clipso гледай още » ...

 • Строителство гледай още » ...

 • Поликарбонат 10мм Поликарбонат 10мм

 • Промоция на поликарбонат 8мм- нови цени Промоция на поликарбонат 8мм

 • Нова цена на поликарбонатни плоскости 4мм Промоция на поликарбонат 4мм