Основни етапи при строителство на къща в България

Да създадем дом- етапи в строителството

Домът мястото, което краката напускат ежедневно и мястото в което оставяме душата и любовта си. Задължителните етапи, които преминава строителството на къща, бизнес или обществена сграда в България. 

Решението за строитество на собствен дом или офис е взето. Преценката- покупка на готов имот или строителство на къща е взето. Какво следва?

Строителство- Основни етапи в

строително-инвестиционен процес

 


Проучване

Проучването на парцела върху който ще строим се извършва в следните стъпки, като важен елемент са предварителните разчети на цената на имота (ако се закупува преди строителство) и цената на предстоящата инвестиция в жилище, вила или офис. 

  
Строително проектиране

Фазите при проектиране строителството на къща, производсветна, жилищна или офис сграда са:

 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект (работни чертежи и детайли)

 • 3D проект по преценка на Възложителя

  Възложителят сам преценява кои фази или части от инвестиционни проекти да договори, в съответствие със спецификата на обекта, за успешно изпълнение на инвестиционното намерение.
 
 проектиране, изграждане, оборудване, поддръжка на видове оранжерии, оранжерийни комплекси гледай още » за проектиране на оранжерийни комплекси oranjeria.com  

 
Разрешение за строителство

Кой и как издава разрешение за строеж

Кой издава разрешение за строителство на къща или сграда?  
Поредни стъпки при строежа

13-те същинските етапа в строителството на дом, къща, жилищна, промишлена или офис сграда. 

 

  
Разрешение за ползване

Разрешението за ползване на къщата или сградата се издава след фактическото завършване на строежа.   

В рамките на разрешението за ползване се изготвя екзекутивна документация, отразяваща  несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя.  


Документацията съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали.

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. 


  
Срок на разрешението за строеж

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на т.8, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.

 

 

  
Промяна на разрешението за строеж

При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект. 

Недопустими отклонения в строителството спрямо издадено разрешение за строеж

Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:
          1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план
          2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита
          3. са несъвместими с предназначението на територията
          4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания1. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
 
Оригиналът на разрешението за строителство се съхранява безсрочно в архива на общинската (районната) администрация. 

  

Избрани сайтове

 • Фасада БГ Поликарбонатни фасади, фасади от поликарбонат,фасада, фасади, топлоизолация, ремонт на фасади, поликарбонат, фасадни панели, пол ...

 • ЛогосТрейд- изолационни плоскости, XPS первази, пана за таван ЛогосТрейд- един от водещите вносители и дистрибутори на качествени и новаторски продукти за топлоизолация и декорация ...

 • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Док ...

 • Поликарбонатни плоскости от ПоликарбонатБГ поликарбонат, поликарбонатни плоскости, промоции поликарбонат, ниски цени поликарбонат, цвят поликарбонат, видове поликарбонат, ...

 • Метални изделия - Аркада 22 Аркада 22 предлага - Метални изделия,Метални парапети, Парапети черен метал, Метални конструкции, Козирки, уникални метални изде ...

 • Aris BG - Поликарбонатни плоскости, термопомпа, фасадни панели. Фасада покриви. Поликарбонатни плоскости,поликарбонат 6мм, поликарбонат 8мм, оранжерия от поликарбонат, поликарбонат цени, фасадни панели, Фасад ...

 • Олимпия- международен транспорт на течни товари Транспорт на течни товари в България и Европа. Неопасни и опасни

 • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

 • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

 • Нови интернет страници

 • ЛогосТрейд- изолационни плоскости, XPS первази, пана за таван Партньори

 • Aris BG - Поликарбонатни плоскости, термопомпа, фасадни панели. Фасада покриви. Поликарбонат 10мм

 • Най-актуални страници

 • Поликарбонат 10мм Поликарбонат 10мм

 • Промоция на поликарбонат 8мм- нови цени Промоция на поликарбонат 8мм

 • Промоция на поликарбонат 4мм Промоция на поликарбонат 4мм

 • Професионална оранжерия от поликарбонат Промоция - професионална оранжерия

 • Декоративни розетки HOMESTAR и SOLID гледай още » ...

 • Партньори на Логос Трейд Партньори

 • Поликарбонат 6мм -15% отстъпка Поликарбонат 6мм - 15% отстъпка