Строително проектиране

Фазите при проектиране строителството на къща, производсветна, жилищна или офис сграда са:

  • Идеен проект
  • Технически проект
  • Работен проект (работни чертежи и детайли)

  • 3D проект по преценка на Възложителя

    Възложителят сам преценява кои фази или части от инвестиционни проекти да договори, в съответствие със спецификата на обекта, за успешно изпълнение на инвестиционното намерение.

Издаване на виза за проектиране

Визата за проектиране се издава от главният архитект на общината, в срок до 14 дни, след подадаване на заявление за издаване на виза. 

Етап на проектиране. 

Всички части (графични и текстови) на инвестиционните проекти се подписват от проектанта, от лицето, извършило оценката за съответствие, от възложителя и от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна".

 

 проектиране на терени  

Проектиране на оранжерийни конструкции - високотехнологични, енергоспестяващи, модерни Сглобени от специалисти с най-висок клас крепежни елементи  гледай още » oranjeria.com 


проектиране на оранжерийни комплекси  проектиране на оранжерийни комплекси