Строително проектиране

Фазите при проектиране строителството на къща, производсветна, жилищна или офис сграда са:

  • Идеен проект
  • Технически проект
  • Работен проект (работни чертежи и детайли)

  • 3D проект по преценка на Възложителя

    Възложителят сам преценява кои фази или части от инвестиционни проекти да договори, в съответствие със спецификата на обекта, за успешно изпълнение на инвестиционното намерение.

Издаване на виза за проектиране

Визата за проектиране се издава от главният архитект на общината, в срок до 14 дни, след подадаване на заявление за издаване на виза. 

Етап на проектиране. 

Всички части (графични и текстови) на инвестиционните проекти се подписват от проектанта, от лицето, извършило оценката за съответствие, от възложителя и от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна".

 

Проектиране, изграждане и поддръжка на терени - спортни терени.  гледай още » ontariosport.net 

осветление за терени осветление за терени - спортни терени осветление. Проектиране, изграждане, оборудване
естествена трева на рула естествена трева на рула, изграждане, проектиране, поддръжка от - ontariosport.net. Трева. Естествена трева. Трева на рула. Рула с трева. Рула с естествена трева. Тревни рула