Разрешение за строителство

Кой и как издава разрешение за строеж

Кой издава разрешение за строителство на къща или сграда 

  • Разрешение за строителство се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
  • Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект
  • Разрешението за строителство се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.
  • Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж.
  • Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт.

    Разрешението за строеж се издава за целия строеж или за отделни етапи от строежа, които биха могли да се озълняват и завърват самостоятелно и само при условия, че се завършва архитектурно-пространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството.


Срок на разрешението за строеж

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на т.8, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.

 

Промяна на разрешение за строеж

При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект. 

Недопустими отклонения в строителството спрямо издадено разрешение за строеж

Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:
          1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план
          2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита
          3. са несъвместими с предназначението на територията
          4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания1. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
 
Оригиналът на разрешението за строителство се съхранява безсрочно в архива на общинската (районната) администрация. 
Избрани сайтове строеж