Какви промени се готвят ако мерките отново се затегнат?

При условие, че държавата мине отново на онлайн обучение заради COVID-19, малките ученици ще вземат часове само по 20 минути. Ставаки  въпрос за децата от първи до четвърти клас.

Това предвиждат промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. Те уреждат подробностите около обучението от разстояние в електронна среда, към което ще се преминава при извънредно положение, карантиниране на паралелки и др. 

Дистанционната форма на обучение според наредбата може да е синхронно или несинхронно (наблюдение на урок от екрана, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици). Учебното време в дистанционните учебни часове ще включва времето за провеждане на урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или извън урока, пише в наредбата, където според нея продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в е-среда няма да може да надвишава 20 минути в началния етап, 30 минути в прогимназиалния етап и 40 минути в гимназиалната степен. При несинхронно обучение времето за дистанционните учебни часове няма да може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.

Дистанционната форма на обучение ще се осъществява от училища, които са заявили в Регионалните управления възможност да осигуряват дистанционна форма на обучение по етапи и степени на образование, както и от училища, включени в списък, утвърден със заповед на просветния министър (т.нар дистанционни центрове). Тези промени добавят цял раздел, посветен на обучението от разстояние в електронна среда. Те повтарят поправките в училищния закон относно случаите, в които ученик ще може да се обучава от разстояние – при извънредни обстоятелства, когато присъственият образователен процес е преустановен, по здравословни причини на ученика – до 30 дни и над 30 дни в три случая – ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му, или това на лица, с които той живее на един адрес, както и по избор на ученика или родителя след разрешение на началника на РУО.

Въпросното е-обучение ще се осъществява от училището, в което са записани учениците, но ако то няма такава възможност , тогава ще му преподават учители от друго училище, което ще се определя от РУО-то. За да се обучава електронно от разстояние, ученикът ще подава заявление до директора с декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ (в случаите, когато рискът за здравето е причината). Ако училището може да осигури обучение от разстояние директорът следва да информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението. Ако не може – в същия срок трябва да изпрати документите на началника на РУО за проучване на възможностите друго училище да осигури обучението. Директорът на РУО-то ще информира родителя за съответните възможности не по-късно от 3 работни дни от датата на подаване на заявлението, като разрешението за подобно обучение ще зависи от успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната година. Е-обучението би следвало да стартира до 7 дни от подаване на заявлението. Когато причината е личното желание на ученика, родителят трябва да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението, да поддържа редовна комуникация с училището, да се осведомява за развитието на ученика, да осигури редовното му участие и да подпомага самоподготовката му.
Избрани сайтове обучение

Нови интернет страници обучение

  • Ski Universe- ски училище в Боровец Ски учители

  • Компютърни курсове, Уроци: AutoCAD, 3D Studio MAX Adobe Photoshop InDesign Excel AutoCAD 2D и 3D