За минералната вода в Банкя

От единно, хидротермално находище, бликат няколко естествени и сондажни хидротермални източника с температура на водата 36,5 - 37 градуса и общ дебит 24 литра в секунда. Всички тези хидротермални води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно - солфатно - натриеви, с ниска водна твърдост, бистри, безцветни, без мирис и с много приятни питейно вкусови качества.