Удостоверение за въвеждане в експлоатация

В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Избрани сайтове експлоатация

Най-актуални страници експлоатация

  • Въздуходувки (Blowers), вакуум помпи - центробежни, Компресори за изсмукване или нагнетяване Въздуходувки, вакуум помпи

  • В Монтана косят тревните площи

  • Филтрираща система за вода NELVA, домашна система за пречистване на вода Филтрираща система NELVA