Удостоверение за въвеждане в експлоатация

В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Избрани сайтове експлоатация

Нови интернет страници експлоатация

  • Гледай в интернет! Разрешение за ползване

  • Най-актуални страници експлоатация

  • Въздуходувки (Blowers), вакуум помпи - центробежни Въздуходувки (Blowers) - вакуум помпи

  • Община връща децата в класните стаи

  • КАТ ще работи утре до 15 часа